Những khoản thu nhập làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc từ năm 2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH được ban ngày 7/7/2021 đã thêm một số sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH liên quan đến những hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa qua đã ban hành Thông tư 06/2021 quy định căn cứ về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, khoản 26 Điều 1 Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư 59 về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau:

Từ 1/1/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm:

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trong khi đó, Thông tư 59 quy định, từ ngày 1/1/2018 , tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương gồm:

– Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng mà hai bên đã thỏa thuận hoặc mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Ngoài ra, tiền thưởng theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cũng được sửa đổi thành thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Như vậy, theo hướng dẫn của Thông tư 06/2021, căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bổ sung thêm các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng. Tiền thưởng sẽ không bị tính vào căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị