Siết tín dụng BĐS cao cấp, thị trường nguy cơ đóng băng

Nguồn: FBNC